Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Szanowni Państwo,
 w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DREWIT B.W. Wąsowicz spółka jawna 31-231 Kraków ul. Bociana 5 KRS: 0000065328 NIP: 677-000-93-65 REGON: 351012876 email: b.wasowicz@drewit.krakow.pl

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży itp., czyli w przypadku przedsiębiorców dane dostępne w CEIDG nazwa firmy, adres, NIP oraz jeśli to będzie potrzebne dane kontaktowe nr telefonu, adres email, w przypadku osób prywatnych imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe nr telefonu, adres email jeśli będą potrzebne.

1) Cel i podstawa przetwarzania
W przypadku chęci zawarcia lub zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia i wykonania przetwarzamy w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
 • w celu marketingu własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing własnych produktów i usług.
 • Informacje handlowe

Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2) informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje na podstawie zgłoszenia przez Pana/Panią żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Pana/Panią działań.
 • Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
 • W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, telefonicznie, mailowo czy przez stronę internetową w celu zadania pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.
 • Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych. Ich niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych.


3) Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.: biurom rachunkowym, firmom prawniczym, informatycznym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym, bankowym. Administrator udostępni również Pana/Pani dane w sytuacji, kiedy będzie to konieczne      z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

4) Przekazywanie danych do Państwa Trzecich
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Czas przetwarzania danych
Pana/Pani dane:

 1. Pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie,
 2. Pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,
 3. Przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku – aż do czasu jego wykonania,
 4. Przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu jego wypełnienia lub zgłoszenia przez Pana/Pani skutecznego sprzeciwu.
 5. Przetwarzane na podstawie Twojej zgody – aż do czasu jej wycofania.

Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
6) Pana/Pani prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do usunięcia danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 6. Prawo do przenoszenia danych:
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

7) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
Informujemy, że nie będziemy podejmować wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziesz podlegał profilowaniu.